Károli Gáspár Református Egyetem

Doktori értekezések

 

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban
Boros Anita: Tézisek

Vértesy László: A pénzügyi intézmények finanszírozási tevékenységének jogi szabályozása Magyarországon

Vértesy László: Tézisek

Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban,
a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai

Kimutatás a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fobb adatairól

Balogh-Békési Nóra: Közösségi jog és szuverenitás-transzfer a csatlakozási klauzulák és a hatáskör megosztás mentén 

                                Mellékletek (Balogh-Békési Nóra)

Boóc Ádám : A választottbíró megválasztása és kizárása a kereskedelmi választottbírósági eljárásban

Kapa Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt

Mellékletek

Udvary Sándor: Alkotmányos médiajog?
Udvary Sándor: Alkotmányos médiajog tézisei
Függelékek, tartalom, irodalom

Csink Lóránt: Az államfő szerepe Európában, különös tekintettel a magyar köztársasági elnök jogállására

Kónya Judit: Hiteljogviszonyok

Kónya Judit: Hiteljogviszonyok (tézisek)

Magyar Attila: A gyülekezési gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-2010

Magyar Attila: Tézisfüzet (magyar)

Magyar Attila: Tézisfüzet (angol)

Szontagh Pál Iván: Érték, rend, értékrend - A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái

Szontagh Pál Iván: Tézisfüzet (magyar)

Szontagh Pál Iván: Tézisfüzet (angol)

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra - tézisfüzet (magyar)

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra - tézisfüzet (angol)

dr. Manzinger Krisztián: A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje

dr. Manzinger Krisztián: Tézisfüzet

dr. Manzinger Krisztián: Summary

Kantár Tamás: A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései

Kantár Tamás:Tézisfüzet

Kantár Tamás: English Summary

dr. Nagy Péter: A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben

dr. Nagy Péter: Tézisfüzet

dr. Nagy Péter: English Summary

 

 


 

Bölcsészettudományi Kar

Váradi Ferenc: Életmű, arcvonásokkal - Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában

Dr. Szenczi Árpád: A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója

Rosonczy Ildikó Zsuzsanna: OROSZ GYORSSEGÉLY BÉCSNEK 1849 TAVASZÁN - A Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és következményei

Rosonczy Ildikó Zsuzsanna: Tézisfüzet (magyar)

Rosonczy Ildikó Zsuzsanna: Tézisfüzet (angol)

Suslik Ádám: A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914-1916 között

Suslik Ádám: Tézisfüzet (magyar)

Suslik Ádám: Tézisfüzet (angol)

Farkas Kristóf Vince: A Jászkun Kerület tisztikara és társadalmi kötődése 1745–1876

Farkas Kristóf Vince: Ábra

Farkas Kristóf Vince: Tézisfüzet (magyar)

Farkas Kristóf Vince: Tézisfüzet (angol)

Hammerstein Judit: Oroszország magyar szemmel - Magyar írók Oroszország / Szovjetunió - tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében

Hammerstein Judit: Tézisfüzet (magyar)

Hammerstein Judit: Tézisfüzet (angol)

 


 

Hittudományi Kar

Pávich Zsuzsanna: Tézisfüzet

Pávich Zsuzsanna: Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása,
hatása az európai művelődésre

Pecsuk Ottó: Tézisfüzet

Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak - A Római levél kortörténeti olvasata -

Szilvási József: Tézisfüzet

Szilvási József: Krisztus a mi igazságunk - Hit általi megigazulás az adventista
teológiában

Tatai István: Tézisfüzet

Tatai István: Az Egyház és Izrael - Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában -

Siba Balázs: Tézisfüzet

Siba Balázs: Tézisfüzet (angol)

Siba Balázs: Posztmodern útkeresés és keresztyén útkövetés

Blázy Árpád - Grynaeus

Blázy Árpád - Grynaeus - Összefoglaló (angol, német)

Galsi Árpád - Jakab, az Úr testvére

Galsi Árpád - Jakab, az Úr testvére - tézisfüzet

Literáty Zoltán - Homiletika és retorika

Literáty Zoltán - Homiletika és retorika - tézisfüzet (magyar)

Literáty Zoltán - Homiletika és retorika - tézisfüzet (angol)

Lassu Gábor disszertáció

Lassu Gábor tézisek

Szabó Előd: Katolikus restauráció

Szabó Előd: Summary

Szabó Előd: Tézisfüzet

Lányi Gábor: A berni magisztrátus a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról

Lányi Gábor - Tézisfüzet

Lányi Gábor - Thesis Summary

Gallusz László - The throne motif in the book of revelation

Gallusz László - PhD Dissertation Abstract

Gallusz László - Tézisfüzet / Thesis Summary

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Das Stipendium Bernardinum (német)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Das Stipendium Bernardinum (holland)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Összefoglalás / Summary

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Tézisek (angol)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Tézisek (holland)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Tézisek (magyar)

Mihalec Gábor - A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban

Mihalec Gábor - Tézisfüzet

Mihalec Gábor - English Summary

Győrffy Eszter - A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös tekitettel a budapesti református egyetemi és főiskolai gyülekezetre

Győrffy Eszter - Tézisfüzet

Győrffy Eszter - English Summary

Balikó Zoltán - A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója

Balikó Zoltán - Tézisfüzet

Balikó Zoltán - English Summary

Fekete Ágnes - Liturgia és idő

Fekete Ágnes - Tézisfüzet

Fekete Ágnes - English Summary

Michna Krisztina - A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata

Micnha Krisztina - Tézisfüzet

Michna Krisztina - English Summary

Szabóné László Lilla - A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében

Szabóné László Lilla - Tézisfüzet

Szabóné László Lilla - English Summary

László Emőke - Kiválasztás Krisztusban

László Emőke - Tézisfüzet

László Emőke - English Summary

Sung-Kon Park - MISSIONAL ECCLESIOLOGY: MISSIONARY ENCOUNTERS BETWEEN THE PRESBYTERIAN CHURCH OF KOREA (TONGHAP) AND PROTESTANT CHURCHES IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Sung-Kon Park - Thesis Front

Sung-Kon Park - English Summary

Trajtler Dóra Ágnes - A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései: Bethlen Gábor Magyar Királyságban tett első hadjárata idején, a korabeli magyarországi, illetve magyar szerzőségű nyomtatványok tükrében (1617-1621)

Trajtler Dóra Ágnes - Előlapok, elválasztók

Trajtler Dóra Ágnes - Felhasznált irodalom

Trajtler Dóra Ágnes - Táblázat

Trajtler Dóra Ágnes - Tézisfüzet

Trajtler Dóra Ágnes - English Summary

Csűrös András Jakab - Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy válságos időben.

Csűrös András Jakab - Tézisfüzet

Csűrös András Jakab - English Summary

Kormos Erik - Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái

Kormos Erik - Tézisfüzet

Kormos Erik - English Summary

Hős Csaba - Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben

Hős Csaba - Tézisfüzet

Hős Csaba - English Summary

Csabai Ágnes - Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben

Csabai Ágnes - Tézisfüzet

Csabai Ágnes - English Summary

Thoma László Róbert: Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában – különös tekintettel a serdülőkorú fiatalok keresztyén nevelésére a hit- és erkölcstanórán

Thoma László Róbert - Tézisfüzet

Thoma László Róbert - English Summary

Kustár György: A mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében

Kustár György: Tézisfüzet

Kustár György: English Summary

Szabados Ádám Az apostolok hagyománya: Az apostoli tekintély és az egyház legkorábbi hagyományának kapcsolata

Szabados Ádám: Tézisfüzet

Szabados Ádám: English Summary