Károli Gáspár Református Egyetem

Doktori értekezések

 

 

Állam- és Jogtudományi Kar

Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban
Boros Anita: Tézisek

Vértesy László: A pénzügyi intézmények finanszírozási tevékenységének jogi szabályozása Magyarországon

Vértesy László: Tézisek

Lajtár István: Jogállami biztosítékok a hazai büntetés-végrehajtásban,
a garancia- és kontrollrendszer komplexitása és fejlesztésének lehetséges irányai

Kimutatás a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fobb adatairól

Balogh-Békési Nóra: Közösségi jog és szuverenitás-transzfer a csatlakozási klauzulák és a hatáskör megosztás mentén 

                                Mellékletek (Balogh-Békési Nóra)

Boóc Ádám : A választottbíró megválasztása és kizárása a kereskedelmi választottbírósági eljárásban

Kapa Czenczer Orsolya: Fiatalkorúak reszocializációs nevelése a szabadságvesztés büntetés alatt

Mellékletek

Udvary Sándor: Alkotmányos médiajog?
Udvary Sándor: Alkotmányos médiajog tézisei
Függelékek, tartalom, irodalom

Csink Lóránt: Az államfő szerepe Európában, különös tekintettel a magyar köztársasági elnök jogállására

Kónya Judit: Hiteljogviszonyok

Kónya Judit: Hiteljogviszonyok (tézisek)

Magyar Attila: A gyülekezési gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-2010

Magyar Attila: Tézisfüzet (magyar)

Magyar Attila: Tézisfüzet (angol)

Szontagh Pál Iván: Érték, rend, értékrend - A keresztyén pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái

Szontagh Pál Iván: Tézisfüzet (magyar)

Szontagh Pál Iván: Tézisfüzet (angol)

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra - tézisfüzet (magyar)

Prieger Adrienn Dóra: Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra - tézisfüzet (angol)

dr. Manzinger Krisztián: A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje

dr. Manzinger Krisztián: Tézisfüzet

dr. Manzinger Krisztián: Summary

Kantár Tamás: A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései

Kantár Tamás:Tézisfüzet

Kantár Tamás: English Summary

dr. Nagy Péter: A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben

dr. Nagy Péter: Tézisfüzet

dr. Nagy Péter: English Summary

dr. Pataki János István: A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon

dr. Pataki János István: Tézisfüzet

dr. Pataki János István: English Summary

Kovács Krisztián: Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében

Kovács Krisztián: Tézisfüzet

Kovács Krisztián: English Summary

dr. Szabó Endre Győző: Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése

dr. Szabó Endre Győző: Tézisfüzet

dr. Szabó Endre Győző: English Summary

dr. Csoknya Tünde Éva: Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kitekintéssel a modern német szabályozásra

dr. Csoknya Tünde Éva: Tézisfüzet

dr. Csoknya Tünde Éva: English Summary

dr. Rácz Ildikó: A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire

dr. Rácz Ildikó: Tézisfüzet

dr. Rácz Ildikó: English Summary

dr. Kardos Dóra: A büntetéskiszabás elvei és rendszere, a büntetéskiszabási tényezők megjelenése a jogalkalmazói gyakorlatban

dr. Kardos Dóra: Tézisfüzet

dr. Kardos Dóra: English Summary

dr. Garai Renáta: A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -

dr. Garai Renáta: Tézisfüzet

dr. Garai Renáta: English Summary

dr. Bergendi-Rácz Diána: Szavatossági igényérvényesítés és kárfelelősség vizsgálata a PTK-ban és a Bécsi Vételi Egyezményben

dr. Bergendi-Rácz Diána: Tézisfüzet

dr. Bergendi-Rácz Diána: English Summary

dr. Szútor Vivien: A géntechnológia jogi és etikai aspektusai

dr. Szútor Vivien: Tézisfüzet

dr. Szútor Vivien: English Summary

dr. Bartha Bence: A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai a polgári perben

dr. Bartha Bence: Tézisfüzet

dr. Bartha Bence: English Summary

dr. Szigeti Krisztina Mónika: Alapjog vagy alapelv? - A tisztességes polgári eljárás fogalmának változásai a hazai rendesbíróságok joggyakorlatában

dr. Szigeti Krisztina Mónika: Tézisfüzet

dr. Szigeti Krisztina Mónika: English Summary

Nyitrai Imre János: A magyarországi szociális szolgáltatások innovációi (1993-2020)

Nyitrai Imre János: Tézisfüzet

Nyitrai Imre János: English Summary

dr. Schubauer Petra: A személyes adatok személyiségi jogi védelme, különös tekintettel a halál utáni védelem egyes kérdéseire

dr. Schubauer Petra: Tézisfüzet

dr. Schubauer Petra: English Summary

Czibere Károly: Az egyházak szociális munkájának jogszabályi környezete magyarországon

Czibere Károly: Tézisfüzet

Czibere Károly: English Summary

Kubisch Károly: Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélésének morális és szabályozási vonatkozásai

Kubisch Károly: Tézisfüzet

Kubisch Károly: English Summary

Aleku Mónika: Közérdekvédelem az igazságszolgáltatásban - Az ügyész polgári jogi, polgári eljárásjogi és egyéb garanciális funkciója

Aleku Mónika: Tézisfüzet

Aleku Mónika: English Summary

Alpár Vera Noémi: Diszkriminatív eljárások vizsgálata

Alpár Vera Noémi: Tézisfüzet

Alpár Vera Noémi: English Summary

Farkas György: A választási rendszer egy speciális ága – a kisebbségek parlamenti képviseletére vonatkozó választójogi szabályozás Magyarországon és külföldön

Farkas György: Tézisfüzet

Farkas György: English Summary

Németh Szabolcs: A közösségi oldalak szolgáltatóinak jogi felelőssége

Németh Szabolcs: Tézisfüzet

Németh Szabolcs: English Summary

Rainer Lilla: Az észszerű időn belüli befejezés követelménye a polgári perben

Rainer Lilla: Tézisfüzet

Rainer Lilla: English Summary

Ocskó Eszter: Az uniós jogba ütköző jogalkotással okozott kárért való felelősség egyes dogmatikai és gyakorlati kérdései

Ocskó Eszter: Tézisfüzet

Ocskó Eszter: English Summary

Salvador Neto Luís: A migrációs diplomácia megoldásai Afrikában és Európában

Salvador Neto Luís: Tézisfüzet

Salvador Neto Luís: English Summary

Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika Cicero Pro Murenájában

Korom Ágoston: Az uniós jog végrehajtásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák

Móré Sándor: Románia uniós csatlakozásának hatása az ország emberi jogvédelmi rendszerére

Móré Sándor: Tézisfüzet

Móré Sándor: English Summary

Juhász Andrea: A tisztességes hatósági eljárás alkotmányos elve és érvényesülése Magyarországon

Juhász Andrea: Tézisfüzet

Juhász Andrea: English Summary

Rimaszécsi János: A hatalmi ágak megosztásának XXI. századi kérdései, különös tekintettel az igazságszolgáltatásra

Rimaszécsi János: Tézisfüzet

Rimaszécsi János: English Summary

Parti Tamás: Parti Tamás - A digitális adatok tulajdoni adaptációja

Parti Tamás: Tézisfüzet

Parti Tamás: English Summary

dr. Szél Napsugár Ágnes: A gyermekközpontú igazságszolgáltatás az európai és a magyar szabályozás tükrében

dr. Szél Napsugár Ágnes: Tézisfüzet

dr. Szél Napsugár Ágnes: English Summary

dr. Papp Petra: Az emberiesség elleni bűncselekmények a humanitárius nemzetközi büntetőjog rendszerében

dr. Papp Petra: Tézisfüzet

dr. Papp Petra: English Summary

dr. Balássy Ádám Miklós: Jogforrások a hatalommegosztás rendszerében – normák és hatáskörök

dr. Balássy Ádám Miklós: Tézisfüzet

dr. Balássy Ádám Miklós: English Summary

dr. Regős Franciska Katalin: A nemzetközi bírói fórumok hatása az államok környezeti károkért való nemzetközi felelősségének fejlődésére

dr. Regős Franciska Katalin: Tézisfüzet

dr. Regős Franciska Katalin: English Summary

 

 


 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Váradi Ferenc: Életmű, arcvonásokkal - Kultusz és recepció az önmagát megszemélyesítő Krúdy-oeuvre világában

Dr. Szenczi Árpád: A nagykőrösi tanítóképzés szellemiségének történeti rekonstrukciója

Rosonczy Ildikó Zsuzsanna: OROSZ GYORSSEGÉLY BÉCSNEK 1849 TAVASZÁN - A Panyutyin-hadosztály elindításának körülményei és következményei

Rosonczy Ildikó Zsuzsanna: Tézisfüzet (magyar)

Rosonczy Ildikó Zsuzsanna: Tézisfüzet (angol)

Suslik Ádám: A hadműveleti területek sajátosságai Bereg és Ung vármegye példáján 1914-1916 között

Suslik Ádám: Tézisfüzet (magyar)

Suslik Ádám: Tézisfüzet (angol)

Farkas Kristóf Vince: A Jászkun Kerület tisztikara és társadalmi kötődése 1745–1876

Farkas Kristóf Vince: Ábra

Farkas Kristóf Vince: Tézisfüzet (magyar)

Farkas Kristóf Vince: Tézisfüzet (angol)

Hammerstein Judit: Oroszország magyar szemmel - Magyar írók Oroszország / Szovjetunió - tapasztalata az 1920-30-as években megjelent útirajzok tükrében

Hammerstein Judit: Tézisfüzet (magyar)

Hammerstein Judit: Tézisfüzet (angol)

Németh László: Vidéki ellenségképek a Szabad Népben. Az egyházak és a parasztság a kommunisták sajtópropagandájában, a hatalommegszerzésük időszakában (1947–1949)

Németh László: Tézisfüzet (magyar)

Németh László: Tézisfüzet (angol)

Büky Orsolya: Recepció és forrásérték - Hóman Bálint életpályájának egyes állomásai a levéltári iratok tükrében

Büky Orsolya: Tézisfüzet (magyar)

Büky Orsolya: Tézisfüzet (angol)

Ordasi Ágnes: Társadalom és állam viszonya Fiumében a dualizmus korában (*még nem elérhető*)

Ordasi Ágnes: Tézisfüzet (magyar)

Ordasi Ágnes: Tézisfüzet (angol)

Jakusch Gabriella: A magyar katonai hagyományok ápolása, ünnepek és rendezvények a magyar haderőben a 20–21. században

Jakusch Gabriella: Tézisfüzet (magyar)

Jakusch Gabriella: Tézisfüzet (angol)

Kántás Balázs: A Horthy-korszak első éveiben működő magyar radikális jobboldali titkos paramilitáris szervezetek töredékes története, 1919–1925

Kántás Balázs: Tézisfüzet

Kántás Balázs: English Summary

Rapali Vivien Regina: A Smith Jeremiás ösztöndíj (1927–1941) - Adalékok a műszaki elitképzés két világháború közötti történetéhez

Rapali Vivien Regina: Tézisfüzet

Rapali Vivien Regina: English Summary

Bobay István Zoltán: Mexikói magyar konkvisztádorok (1864 – 1867)

Bobay István Zoltán: Tézisfüzet

Bobay István Zoltán: English Summary

Köő Artúr: Román nemzetiségi oktatáspolitika a XX. század eleji Magyar Királyságban - A Lex Apponyi erdélyi és partiumi előzményei, vitái, következményei

Köő Artúr: Tézisfüzet

Köő Artúr: English Summary

Varga Ágnes: Milotay István jobboldali radikális publicisztikája

Varga Ágnes: Tézisfüzet

Varga Ágnes: English Summary

Ambrózy Gábor: Gróf Batthyány Tivadar (1729–1812) - Egy vállalkozó főnemes gazdasági szerepvállalásai a 18. század végén

Ambrózy Gábor: Tézisfüzet

Ambrózy Gábor: English Summary

Balogh Attila: A M. Kir. Belügyminisztérium (1931–1935) – a rendészeti szervek osztálya, a közbiztonsági alosztály és az igazgatási rendészeti alosztály szakterületeinek vizsgálata

Balogh Attila: Tézisfüzet

Balogh Attila: English Summary

Hajabácsné Dobos Dóra: A Kállay-kormány tárgyalásai Törökországban

Hajabácsné Dobos Dóra: Tézisfüzet

Hajabácsné Dobos Dóra: English Summary

Veres Violetta: A 19. századi magyar történelem szakkifejezéseinek német-magyar és magyar-német szakszótára

Veres Violetta: Tézisfüzet

Veres Violetta: English Summary

Cservenka Ferdinánd: A szlovák gyors alakulatok részvétele és tevékenysége a Barbarossa hadműveletben 1941-ben

Cservenka Ferdinánd: Tézisfüzet

Cservenka Ferdinánd: English Summary

 


 

Hittudományi Kar

Pávich Zsuzsanna: Tézisfüzet

Pávich Zsuzsanna: Az ószövetségi zene gyökerei, szakrális és világi kibontakozása,
hatása az európai művelődésre

Pecsuk Ottó: Tézisfüzet

Pecsuk Ottó: Pál és a rómaiak - A Római levél kortörténeti olvasata -

Szilvási József: Tézisfüzet

Szilvási József: Krisztus a mi igazságunk - Hit általi megigazulás az adventista
teológiában

Tatai István: Tézisfüzet

Tatai István: Az Egyház és Izrael - Korrelációs modellkeresés a poszt-holokauszt teológiában -

Siba Balázs: Tézisfüzet

Siba Balázs: Tézisfüzet (angol)

Siba Balázs: Posztmodern útkeresés és keresztyén útkövetés

Blázy Árpád - Grynaeus

Blázy Árpád - Grynaeus - Összefoglaló (angol, német)

Galsi Árpád - Jakab, az Úr testvére

Galsi Árpád - Jakab, az Úr testvére - tézisfüzet

Literáty Zoltán - Homiletika és retorika

Literáty Zoltán - Homiletika és retorika - tézisfüzet (magyar)

Literáty Zoltán - Homiletika és retorika - tézisfüzet (angol)

Lassu Gábor disszertáció

Lassu Gábor tézisek

Szabó Előd: Katolikus restauráció

Szabó Előd: Summary

Szabó Előd: Tézisfüzet

Lányi Gábor: A berni magisztrátus a vaud-i kálvinisták vitája az egyházfegyelem gyakorlásáról

Lányi Gábor - Tézisfüzet

Lányi Gábor - Thesis Summary

Gallusz László - The throne motif in the book of revelation

Gallusz László - PhD Dissertation Abstract

Gallusz László - Tézisfüzet / Thesis Summary

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Das Stipendium Bernardinum (német)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Das Stipendium Bernardinum (holland)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Összefoglalás / Summary

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Tézisek (angol)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Tézisek (holland)

Wijnand Maarten Schinkelshoek - Tézisek (magyar)

Mihalec Gábor - A lelkigondozás és a pszichoterápia határkérdései a házassággondozásban

Mihalec Gábor - Tézisfüzet

Mihalec Gábor - English Summary

Győrffy Eszter - A magyar református egyetemi misszió története, helyzete, különös tekitettel a budapesti református egyetemi és főiskolai gyülekezetre

Győrffy Eszter - Tézisfüzet

Győrffy Eszter - English Summary

Balikó Zoltán - A munka 21. század eleji református teológiai reflexiója

Balikó Zoltán - Tézisfüzet

Balikó Zoltán - English Summary

Fekete Ágnes - Liturgia és idő

Fekete Ágnes - Tézisfüzet

Fekete Ágnes - English Summary

Michna Krisztina - A Magyarországi Református Egyház lelkigondozó-kórházlelkészi szolgálatának rendszerszemléletű vizsgálata

Micnha Krisztina - Tézisfüzet

Michna Krisztina - English Summary

Szabóné László Lilla - A gyermekteológia vizsgálata a kisgyermekes keresztyén családok életében

Szabóné László Lilla - Tézisfüzet

Szabóné László Lilla - English Summary

László Emőke - Kiválasztás Krisztusban

László Emőke - Tézisfüzet

László Emőke - English Summary

Sung-Kon Park - MISSIONAL ECCLESIOLOGY: MISSIONARY ENCOUNTERS BETWEEN THE PRESBYTERIAN CHURCH OF KOREA (TONGHAP) AND PROTESTANT CHURCHES IN THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA

Sung-Kon Park - Thesis Front

Sung-Kon Park - English Summary

Trajtler Dóra Ágnes - A helyes hatalomgyakorlás és az uralkodó iránti hűség politika-teológiai kérdései: Bethlen Gábor Magyar Királyságban tett első hadjárata idején, a korabeli magyarországi, illetve magyar szerzőségű nyomtatványok tükrében (1617-1621)

Trajtler Dóra Ágnes - Előlapok, elválasztók

Trajtler Dóra Ágnes - Felhasznált irodalom

Trajtler Dóra Ágnes - Táblázat

Trajtler Dóra Ágnes - Tézisfüzet

Trajtler Dóra Ágnes - English Summary

Csűrös András Jakab - Református egyházi élet a Tanácsköztársaság idején. A magyar reformátusság egy válságos időben.

Csűrös András Jakab - Tézisfüzet

Csűrös András Jakab - English Summary

Kormos Erik - Az újszövetségi hapax legomenonok paradigmái

Kormos Erik - Tézisfüzet

Kormos Erik - English Summary

Hős Csaba - Csikesz Sándor lelkipásztori eszményképének elemei a lelkipásztori munkában és lelkésznevelésben

Hős Csaba - Tézisfüzet

Hős Csaba - English Summary

Csabai Ágnes - Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben

Csabai Ágnes - Tézisfüzet

Csabai Ágnes - English Summary

Thoma László Róbert: Az önértékelés jelentősége a valláspedagógiában – különös tekintettel a serdülőkorú fiatalok keresztyén nevelésére a hit- és erkölcstanórán

Thoma László Róbert - Tézisfüzet

Thoma László Róbert - English Summary

Kustár György: A mimézis szerepe Jézus tanításának megértésében

Kustár György: Tézisfüzet

Kustár György: English Summary

Szabados Ádám Az apostolok hagyománya: Az apostoli tekintély és az egyház legkorábbi hagyományának kapcsolata

Szabados Ádám: Tézisfüzet

Szabados Ádám: English Summary

Nagy József: Élet és halál, örök élet és örök halál a Jelenések könyvében: a ᾅδης, ἄβυσσος és λίμνη τοῦ πυρός összefüggései

Nagy József: Tézisfüzet

Nagy József: English Summary

Czentnár Simon: A Szentlélek iskolájában - A doctrina hermeneutikai szerepe Kálvin írásmagyarázatában

Czentnár Simon: Tézisfüzet

Czentnár Simon: English Summary

Fodorné Ablonczy Margit: A relacionális etika hozzájárulása a családpasztorációhoz

Fodorné Ablonczy Margit: Tézisfüzet

Fodorné Ablonczy Margit: English Summary

Kovács Enikő Hajnalka: Egyéni panaszénekek a Zsoltárok Könyvében

Kovács Enikő Hajnalka: Tézisfüzet

Kovács Enikő Hajnalka: English Summary

Kun Ágnes Anna: Az Énekek éneke fordítása, magyarázata és hatástörténete a kortárs magyar zeneművészetben

Kun Ágnes Anna: Tézisfüzet

Kun Ágnes Anna: English Summary

Péntek Dániel: Alvilágkép a héber Bibliában - Alvilág-tradíciók a zsoltárköltészetben

Péntek Dániel: Tézisfüzet

Péntek Dániel: English Summary

Sitku Tibor: A fowleri hitfejlődés-elmélet értékelése és lehetséges implikációi a homiletika, a poimenika és a missziológia területein

Sitku Tibor: Tézisfüzet

Sitku Tibor: English Summary

Székely Tamás: Anselmus imádságai, lelkigyakorlatai és levelezése – egy lelkipásztori és teológiai program tanulságai a 11. századból

Székely Tamás: Tézisfüzet

Székely Tamás: English Summary

Tóth Márta Dóra: Ámósz próféta könyvének kialakulása és teológiája

Tóth Márta Dóra: Tézisfüzet

Tóth Márta Dóra: English Summary

Juhász Ábel: Transzilvanista kálvinizmus - A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológiatörténetben

Juhász Ábel: Tézisfüzet

Juhász Ábel: English Summary

Imréné Erdei Ildikó: Isaac Newton írásmagyarázati módszerei természetfilozófiájának tükrében

Imréné Erdei Ildikó: Tézisfüzet

Imréné Erdei Ildikó: English Summary

Balogh Róbert: Misszió az Ószövetségben

Balogh Róbert: Tézisfüzet

Balogh Róbert: English Summary

Balogh Dávid: A lekció a magyar református istentiszteleti gyakorlatban

Balogh Dávid: Tézisfüzet

Balogh Dávid: English Summary